**** शिवाजी घोडके

प्रथम वधु

**** रघुनाथ लिंबाळकर

प्रथम वधु

**** सूर्यकांत लांडगे

प्रथम वधु

डॉ.**** लक्ष्मण गडदे

प्रथम वधु

डॉ. **** व्यंकट हेगडकर

प्रथम वधु

**** सूर्यवंशी

प्रथम वधु

डॉ.**** सुखदेव टकले

प्रथम वधु

डॉ.**** नवनाथ गोपने

प्रथम वधु

डॉ.**** नारायण थिटे

प्रथम वधु

डॉ. **** नारायण गोडाजी

प्रथम वधु

**** बालाजी संगनाळे

प्रथम वधु

**** लिंबराज सलगर

प्रथम वधु

**** हनुमंत माने

प्रथम वधु

**** प्रकाश कोकरे

प्रथम वधु

**** ज्ञानोबा रुपनर

प्रथम वधु

**** राजेश मंचरे

प्रथम वधु

**** उत्रेश्वर लवटे

प्रथम वधु

**** शिवाजी मारले

प्रथम वधु

**** गंगाधर हारणावळ

प्रथम वधु

**** संभाजी पांढरे

प्रथम वधु

**** जगदीश वाले

प्रथम वधु

**** भगवान देवकते

प्रथम वधु

**** मारुती सुरनार

प्रथम वधु

**** अंकुश केदारी

प्रथम वधु

**** भाऊसाहेब वडगे

प्रथम वधु

**** दत्तात्रय काळे

प्रथम वधु

**** चंद्रकांत धायगुडे

प्रथम वधु

**** राजेंद्र काळे

प्रथम वधु

**** नाथा माने

प्रथम वधु

**** गणेश मेटकरी

प्रथम वधु